Zásady ochrany osobních údajů

Fyzická osoba David Vacek, IČ: 04900120, se sídlem Javorová 693, Jirny, 250 90, Česká republika, zapsaná v Živnostenském rejstříku (dále jen „David Vacek“) jako provozovatel webových stránek pottdeco.com provozovaného na internetové adrese www.pottdeco.com si váží Vaší důvěry a současně ctí a respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, včetně dodržování zásad a pravidel stanovených právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).

Proto si Vás dovoluji informovat o níže popsaném zpracování Vašich osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, využijete-li mnou nabízených služeb na Webových stránkách (dále jen „Zásady“).

O čem Vás budu v těchto Zásadách informovat?

Dozvíte se se zejména následující informace:

 • kdo je správcem Vašich osobních údajů;
 • jaké Vaše osobní údaje budu zpracovávat;
 • pro jaké účely budu Vaše osobní údaje zpracovávat, na základě, čeho je můžeme zpracovávat a zda je můžu zpracovávat i bez Vašeho souhlasu;
 • po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • komu dalšímu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • kdo jsou zpracovatelé Vašich osobních údajů
 • jaká máte práva ve vztahu k Vašim osobním údajům.

 

 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je Fyzická osoba David Vacek, IČ: 04900120, se sídlem Javorová 693, Jirny, 250 90, Česká republika, zapsaná v Živnostenském rejstříku a Vaše osobní údaje bude zpracovávat dle níže uvedených podmínek.

 

 1. Jaké Vaše osobní údaje budu zpracovávat a jaký je právní základ zpracování osobních údajů?

2.1 Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

2.2 Osobními údaji se rozumí informace o Vás, na základě, kterých Vás lze přímo či nepřímo identifikovat. David Vacek zpracovává pouze osobní údaje, které mu poskytujete v souvislosti s využíváním jehp služeb.

2.3 Nejčastěji se jedná o údaje, které mi poskytnete v rámci mých služeb:

 • jméno a příjmení;
 • email;
 • telefonní číslo;
 • dobrovolné přihlášení k odběru newsletteru – e-mailová adresa, jméno, příjmení, IP adresa přihlášení a odhlášení k odběru
 • odeslání dotazu na náš e-mail nebo prostřednictvím zákaznického servisu (email a odpověď na něj) – Jméno, Příjmení, Email, dotaz, volitelná příloha k dotazu

2.4 Rovněž se jedná o údaje, které získávám, když používáte moje služby, a to:

 • podrobnosti o tom, jakým způsobem jste moji službu použili;
 • IP adresa;
 • soubory cookies;
 • a případně jiný online identifikátor (např. přihlašovací údaje).

 

 1. Pro jaké účely budu Vaše osobní údaje zpracovávat, na základě čeho je budu zpracovávat a můžu je zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

3.1 Hlavními účely, proč zpracovávám Vaše osobní údaje, jsou:

 • abyste mohli plně využívat služeb, o které jste projevili zájem – jedná se o osobní údaje, které nám poskytnete a které získáváme, když používáte naše služby;
 • abych mohl zajistit a neustále zlepšovat funkčnost a bezpečnost Webových stránek a služeb na nich poskytovaných, včetně zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů – jedná se o osobní údaje, které získávám, když používáte naše služby.
 • abych mohl zajistit plnění pro marketingové účely – newsletter (e-mailová adresa)
 • abych mohl zajistit budoucí komunikaci

3.2 Vaše osobní údaje dále zpracovávám pro následujícími účely:

 • zlepšování kvality mých služeb, jejich obsahu a vývoj nových – jedná se o osobní údaje, které získáváme, když používáte naše služby;
 • ochrana mých práv – jedná se o osobní údaje, které nám poskytnete a které získávám, když používáte naše služby;
 • a k statistickým účelům (v této souvislosti jsou Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost) – jedná se o osobní údaje, které získávám, když používáte naše služby.

3.3 Vaše osobní údaje můžu zpracovávat, buď na základě Vámi uděleného souhlasu, dále například také na základě našeho oprávněného zájmu a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. Současně je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro mě ze zákona. Konkrétní účely, pro které provádím jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů, jsou uvedeny výše.

3.4 Pokud zpracovávám Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu, zpracovávám je pouze z těchto zákonných důvodů:

 • nezbytnosti plnění smlouvy, pokud se jedná o využívání mých služeb, které jste začali cíleně užívat;
 • zpracování, které je nezbytné pro účely nmých oprávněných zájmů (např. ochrana mých práv, zlepšování kvality mých služeb, jejich obsahu a vývoje nových, zajištění funkčnosti a bezpečnosti Webových stránek a služeb na nich poskytovaných, včetně zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů, k statistickým účelům či k přímému marketingu);
 • splnění právních povinností, které pro mě vyplývají z obecně závazných právních předpisů;.

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a k zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebuji Váš souhlas. Zpracování pro některé účely přímého marketingu, může být založeno také na Vašem souhlasu (např. pokud naše služby plně nevyužíváte).

3.5 Pokud zpracovávám Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, toto zpracování není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochrany mých oprávněných zájmů, ale jejich zpracování nám umožní Vás blíže informovat o nabídkách, pokud moje služby plně nevyužíváte, případně se i zaměřit lépe na to, co Vás zajímá a informovat Vás o nabídkách, které jsou pro Vás výhodné. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu (tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním). Jedná se o:

 • zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání výhodných nabídek produktů a služeb, které přímo poskytuji či třetích stran (zejména veřejných či skrytých akcí). Rozsah zpracovávaných osobních údajů je uveden přímo v textu souhlasu.

 

 1. Po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat?

 

4.1 Vaše osobní údaje budu zpracovávat pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou k účelům jejich zpracování. Průběžně prověřuji, zda nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel a pokud zjistím, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro který byly zpracovávány, Vaše osobní údaje zlikviduji či anonymizujeme. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže.

4.2 Vaše osobní údaje potřebné pro využívání mých služeb budu zpracovávat po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností mezi Vámi a Davidem Vacekem uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (tj. po dobu 24 měsíců po ukončení smluvního vztahu mezi námi). Vaše osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a dále 12 měsíců poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

4.3 Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje, údaje o udělení/odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena.

 

 1. Jak vaše osobní údaje zabezpečuji a komu dalšímu mohou být Vaše osobní údaje předány? 

5.1 Vaše osobní údaje jsou u mě v bezpečí, kdy ochrana Vašich dat je mou prioritou a Vaše osobní údaje shromažďuji a uchovávám v zabezpečené databázi, kde jsou chráněny v maximální možné míře pomocí dostupných moderních technologií. Berete rovněž na vědomí, že David Vacek vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, nicméně David Vacek nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k Vašim osobním údajům a/nebo k Vašemu profilu a/nebo k příslušné databázi Davida Vacka, a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. V této souvislosti Vás nicméně ubezpečuji, že pravidelně kontroluji, zda náš systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používám taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení a tato opatření rovněž pravidelně aktualizuji.

5.2 Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům Davida Vacka a dalším spolupracovníkům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s Vašimi osobními údaji, vždy však pouze v rozsahu, který je v příslušném případě nezbytný a za dodržení patřičných bezpečnostních opatření a standardů ochrany osobních údajů.

5.3 Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, jejichž odborných a specializovaných služeb využívám při plnění mých závazků a povinností. Tyto třetí osoby si pečlivě vybírám z těch subjektů, které jsou schopni zajistit příslušná technická a organizační opatření tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům či k jejich jinému zneužití. Třetími osobami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou, podle služby, kterou využíváte:

 • osoby, které pro mě zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro moje služby využívám;
 • osoby, které pro mě zajišťují podpůrné technické či serverové služby mj. za účelem dostatečného zabezpečení a integrity Webových stránek a poskytovaných služeb;
 • osoby, kterým poskytuji údaje za účelem analýzy návštěvnosti Webových stránek;
 • osoby, které pro mě zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro moje služby využíváme;
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
 • osoby, které jsou či budou majetkově propojeny s David Vacek.

Těmito třetími subjekty mohou být společnosti se sídlem, jak na území České republiky, tak i se sídlem v členském státě EU, případně i se sídlem v třetí zemi, tj. mimo EU (např. poskytovatelé cloudových služeb), přičemž k předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

5.4 Vaše osobní údaje nebudou dále předávány žádným dalším osobám s výjimkou případů, kdy, za určitých přesně definovaných podmínek, jsem povinen Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů (např. Policii ČR, příslušných orgánům státní správy, soudům apod.).

 

 1. Kdo jsou zpracovatelé Vašich osobních údajů?

6.1 Marketingové a reklamní společnosti: Facebook Ireland Ltd (cookies, analytika) Google Ireland Ltd (cookies, analytika) Seznam.cz, a.s. (cookies)

6.2 Využívaní a zásady používání souborů cookie: Uživatel dává provozovateli používáním internetových stránek souhlas se zpracováváním tzv. “cookies”, čímž usnadňuje poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu “cookies” či podobných nástrojů. Je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají.

Uživatelé mají možnost odmítnout, aby “cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

6.3 Zásady používání souborů cookie: Uživatel dává provozovateli používáním internetových stránek souhlas se zpracováváním tzv. “cookies”, čímž usnadňuje poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu “cookies” či podobných nástrojů. Je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají.

Uživatelé mají možnost odmítnout, aby “cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

6.4 Zásady a podmínky pro použití cookies

Co je to soubor cookie?

Soubory “cookies“ jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho koncového zařízení či jeho paměti. Tyto soubory našemu webu umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě, nastavení Vašeho prohlížeče, jazyk, který preferujete a další informace. Vaše příští návštěva mých stránek tak může být mnohem rychlejší a více odpovídající Vašim zájmům. Bez souborů cookies by procházení našeho webu bylo mnohem složitější. Tyto soubory nám mimo jiné pomáhají přizpůsobit naše webové stránky právě Vašim potřebám a využívat službu Google Analytics. Obecné informace o souborech cookie naleznete např. zde(https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Používání cookie souborů nutně neznamená, že nám poskytujete Vaše osobní údaje, avšak v případě, kdy nám své osobní údaje poskytnete (např. z důvodu, abychom Vám mohli dodat objednané výrobky), může dojít k propojení Vašich osobních údajů s informacemi obsaženými v souborech cookies, ovšem pouze za účelem zkvalitnění naší nabídky, která tak bude více odpovídat Vašim individuálním zájmům či potřebám. Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme za použití těch nejmodernějších technologií a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu. V některých případech nám ale poskytnutí Vašich osobních údajů může ukládat zákon.

Mohu ukládání souborů cookies do mého zařízení nějak zabránit?

Ano, stačí, když si před návštěvou mých stránek ve svém prohlížeči spustíte funkci anonymního prohlížení. Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. V takovém případě je ale možné, že se Vám některé části mých stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro Vás bude složitější.

Mohu nějak zjistit, jaké osobní údaje o mé osobě má Provozovatel? Mohu zkontrolovat jejich správnost? Mohu odvolat souhlas s jejich zpracováním?

Ano, stačí, když se na mě obrátíte například prostřednictvím emailu.

 

Jaké soubory cookie používám:

Soubory cookie používané na mých stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

 

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • trackingové, které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na mých stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Na mých stránkách využívám následující soubory cookie(Vydavatel, Typ, Trvanlivost):

Google Analytics(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc), Analytical, Tracking, persistent, 6 měsíců

 

 1. Jaká máte práva ve vztahu k Vašim osobním údajům?

7.1 Velmi si vážíme Vaší důvěry a klademe rovněž nemalý důraz na práva, která máte ve vztahu k mnou prováděnému zpracování Vašich osobních údajů. Pokud budu mít pochybnosti o Vaší totožnosti, můžu Vás nejprve požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti, než přistoupíme k řešení Vaší žádosti týkající se výkonu některého z Vašich práv.

7.2 Mezi tato Vaše práva patří zejména:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů.

7.3 Abyste lépe pochopili význam a obsah jednotlivých práv, podáváme Vám níže jejich bližší vysvětlení:

 • právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od mě kdykoliv na základě žádosti získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou mnou zpracovávány a pokud tomu tak je, pak zejména, za jakými účely, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou mnou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či právo vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali, pokud nejsou získány od Vás, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů znamená, že máte právo na opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) znamená, že máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali, zejména pokud i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či zpracovány, ii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo iii) nám to ukládá zákonná povinnost;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů znamená, že máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů do té doby, než budou vyřešeny jakékoliv případné sporné otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů (např. po dobu ověření přesnosti Vašich osobních údajů či pokud zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale namísto jejich výmazu budete požadovat pouze omezení jejich použití apod.);
 • právo na přenositelnost osobních údajů znamená, že na základě souhlasu poskytnete Vaše osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, budete mít od 25. 5. 2018 právo ode mě získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat;
 • právo vznést námitku znamená, že budete mít od 25. 5. 2018 právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které David Vacek zpracovává na základě svého oprávněného zájmu;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že máte právo tam, kde je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, tento svůj souhlas odvolat, a to na kontaktech uvedených níže.

 

Další informace týkající se Vašich práv a podmínek k nim se vztahujících obsahují právní předpisy na poli ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679).

 

 1. Jak mě můžete kontaktovat?

8.1 Pokud budete chtít něco v Zásadách vysvětlit, případně budete chtít s něčím v tomto ohledu poradit, nebo budete chtít uplatnit některé z Vašich práv, můžete se na mě kdykoliv obrátit prostřednictvím emailu info@pottdeco.cz.

Vyhrazuji si právo tyto Zásady kdykoliv měnit, přičemž datum poslední změny těchto Zásad vždy uvedeme. Novou verzi Zásad oznámím na webových stránkách, případně jiným vhodným způsobem tak, abyste se s aktuálním zněním Zásad mohli bez nepřiměřených potíží seznámit.

Tyto Zásady jsou účinné od 1. 12. 2019.